เรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก - CITIZENSHIP